Tematyka kongresu

Świadczenie bezpiecznych i zrównoważonych zimowych usług drogowych

1. Sytuacje ekstremalne, katastrofy
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
• definicja i kwalifikacja terminu zdarzenia ekstremalnego;
• organizacja w sytuacjach ekstremalnych, narzędzia zarządzania, tryby aktywacji, ocena;
• plan komunikacji i zarządzania informacjami kryzysowymi;
• operacyjne wdrażanie rozwiązań ekstremalnych w wypadku zdarzeń pogodowych;
• strategiczne zarządzanie magazynami soli, ich monitoringiem i inwentaryzacją;
• podsumowanie, ocena i analiza zdarzenia;
• nowe zasady, zarządzanie personelem, współpraca z interesariuszami i partnerami zewnętrznymi (np. z osobami prywatnymi, wojskiem, strażą pożarną czy innymi służbami bezpieczeństwa).

2. Zmiany klimatu i środowisko
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
a) zmiany klimatyczne:
• podejście metodologiczne do zmian klimatycznych, sposoby na stymulację jego rozwoju;
• przedstawienie incydentów, które mogą przytrafić się służbom drogowym, z uwzględnieniem różnic regionalnych;
• uwzględnienie większej różnorodności zdarzeń (pod kątem ich częstotliwości i amplitudy);
• wpływ zmian klimatycznych na klimatologię zajmującą się stanem dróg w zimie;
• rozwiązania operacyjne pozwalające stawić czoła zmianom klimatycznym oraz sposób, w jaki w przyszłości dostosują się do zmian;
• zmiany w strukturze organizacyjnej, sile roboczej, wyposażeniu i materiałach (w razie zdarzeń ekstremalnych);
b) środowisko:
• podejście teoretyczne i właściwe badania;
• sposoby udoskonalania podejścia operacyjnego;
• 50 lat stosowania odmrażaczy a ich wpływ na środowisko;
• ślad węglowy pozostawiany przez służby drogowe;
• cykl życia materiałów (od kopalni do środowiska);
• wpływ na środowisko drogowe, rozwiązania przyjazne środowisku;
• porównanie wpływu różnych trybów prac drogowych w zimie;
• sposoby zmniejszania wpływu wywieranego przez służby drogowe na środowisko.

3. Informacje o warunkach pogodowych na drogach
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
• polityka i zarządzanie informacjami o warunkach pogodowych panujących na drogach;
• integracja informacji pogodowych z przewidywaniami na temat ruchu drogowego, planowanymi działaniami konserwacyjnymi, prognozowanymi incydentami itd.;
• zastosowanie informacji o warunkach pogodowych panujących na drodze do zwiększenia niezawodności infrastruktury;
• zastosowanie prognoz pogody do poprawy działań drogowych prowadzonych zimą;
• najlepsze praktyki w zakresie stosowania informacji o warunkach pogodowych panujących na drogach, zwiększenia akceptacji ze strony użytkowników ruchu, poprawy transportu publicznego, rozpowszechniania informacji o pogodzie, ruchu i operacjach drogowych, wykorzystanie informacji w czasie rzeczywistym;
• stosowanie informacji o warunkach pogodowych w celu modelowania i przewidywania warunków panujących na drogach i w transporcie naziemnym;
• gromadzenie danych o warunkach pogodowych panujących na drogach oraz w transporcie naziemnym z uwzględnieniem danych mobilnych;
• równowaga i żywotność w odniesieniu do działań związanych z warunkami pogodowymi panującymi na drogach;
• rola informacji pogodowych w systemach wsparcia decyzji operacyjnych.

4. Użytkownicy dróg i bezpieczeństwo drogowe
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
• rodzaje użytkowników dróg (np. samochody ciężarowe, rowerzyści czy piesi) oraz ich konkretne wymagania w zakresie utrzymania dróg w zimie;
• zimowy sprzęt użytkowników dróg: opony zimowe, opony z kolcami, łańcuchy śniegowe, a także związane z nim regulacje i kontrole;
• ruch uliczny w warunkach zimowych, zarządzanie ruchem w odniesieniu do specjalnych użytkowników dróg (np. samochodów ciężarowych);
• bezpieczeństwo na drogach; wpływ zimowych warunków drogowych oraz działań w zakresie utrzymania dróg w warunkach zimowych;
• liczba i rodzaje wypadków oraz stopnie odnoszonych obrażeń;
• analiza zachowań użytkowników dróg w zimie w celu poprawy bezpieczeństwa;
• analiza wypadków w okresie zimowym i ich charakterystyka;
• optymalizacja sygnałów w ruchu drogowym w celu poprawy bezpieczeństwa;
• wpływ zimy i zimowego utrzymania dróg na gospodarkę, płynność ruchu i punktualność;
• komunikacja oraz informacje dla użytkowników dróg: media społecznościowe, informacja zwrotna od użytkowników, zarządzanie skargami;
• edukacja kierowców w zakresie prowadzenia samochodu w warunkach zimowych;
• globalne porady i informacje dla użytkowników dróg w podróży.

5. Zimowe utrzymanie dróg – planowanie i utrzymanie
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
• potrzeby użytkowników dróg i sposób ustanawiania odpowiedniego poziomu usług;
• wpływ wypadków na gospodarkę i określanie akceptowalnego poziomu ryzyka;
• wdrażanie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg do strategii zrównoważonego rozwoju;
• optymalizacja kosztów i korzyści;
• doskonalenie szkoleń dla pracowników służb utrzymujących drogi zimą;
• planowanie strategiczne i organizacja (normy i zasady, aspekty prawne, ocena);
• stosunki między poszczególnymi stronami – menedżerami, operatorami, użytkownikami dróg itd.;
• zarządzanie jakością i wydajnością;
• outsourcing usług a implementacja wewnętrzna.

6. Sprzęt i produkty
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
a) sprzęt:
• nowy sprzęt i technologie, np. obrotowe szczotki, naczepy;
• oznaczenia i oświetlenie pojazdów służb zimowego utrzymania dróg;
• wybór sprzętu i rozwiązania zmniejszające zużycie paliwa;
• specyfikacja sprzętu, zoptymalizowane sterowanie rozściełarkami, prace nad standaryzacją i utrzymaniem;
• zabezpieczanie przed zaspami i lawinami;
• stałe systemy automatycznego spryskiwania;
b) produkty:
• nowe lub alternatywne materiały;
• specyfikacja materiałów, prace nad ich standaryzacją;
• udoskonalanie stosowania materiałów ściernych (rodzaje, dozowanie);
• najlepsze praktyki w odniesieniu do wszystkich rodzajów odmrażaczy;
• obróbka powierzchni i innowacyjne materiały nawierzchniowe;
• innowacyjne konstrukcje samonośne (mosty i chodniki).

7. Zimowe utrzymanie dróg na obszarach miejskich
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
• strategia obsługi gęstej sieci dróg zróżnicowanej pod względem intensywności ruchu;
• optymalizacja i ograniczanie tras pojazdów utrzymujących drogi;
• metody pracy i pojazdy do obsługi ścieżek rowerowych w zimie;
• sposoby tworzenia ciągłej sieci ścieżek rowerowych w obrębie zróżnicowanej infrastruktury w warunkach zimowych;
• chodniki i obszary dla pieszych (w tym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej), utrzymanie powierzchni fakturowanych;
• struktura obszarów miejskich: usuwanie śniegu czy czekanie, aż stopnieje;
• najlepsze praktyki dla środków transportu publicznego (m.in. utrzymanie torowisk i dostępu do stacji);
• odśnieżanie powierzchni bez zaburzania ruchu środków transportu.

8. Tunele i mosty
Artykuły powinny odnosić się do następujących zagadnień:
• utrzymanie w surowych warunkach zimowych;
• środki poprawiające bezpieczeństwo w warunkach zimowych;
• drenaż i powstawanie stalaktytów;
• wpływ warunków pogodowych i działań zimowych na zachowanie użytkowników;
• zarządzanie usuwaniem śniegu z mostów;
• alternatywne metody usuwania lodu z mostów;
• wpływ odmrażaczy i środków zapobiegających zamarzaniu na mosty i tunele w zależności od zastosowanych materiałów budowlanych;
• metody ochrony powierzchni betonowych narażonych na działanie odmrażaczy;
• szacowanie i pomiar obciążenia konstrukcji śniegiem;
• metody i strategia prowadzenia działań w zakresie utrzymania dróg na mostach i w tunelach zimą.

FrenchEnglish